top of page

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN  AYDINLATMA METNİ 

Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen; 

 

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, ifade eder.

 

BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm ilgili kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile Buma Pazarlama olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: Diyarbakır Ticaret Sicili nezdinde 28412 sicil numarası ile kayıtlı, 01912316200001 Mernis numaralı, Medya Mah. 629/01 Sk. Tekel Kavşağı Çeysa Önya PlazaB Blok Kat:7 No:31/32 Kayapınar/D.BAKIR adresinde bulunan BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ’dir.

 

BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ile ilişkiniz kapsamında; (adı soyadı, anne-baba adı, nüfus cüzdanı, TCKN, uyruk, medeni hal, doğum tarihi/yeri, vergi kimlik numarası, ehliyet, pasaport numarası) iletişim bilgileriniz (ev/işyeri adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, kayıtlı elektronik posta adresi -KEP), müşteri işlem bilgisi (şikâyet ve talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi), işlem güvenliği ve dijital iz bilgileriniz (IP adresi), banka hesap verileriniz (banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası), şirket yerleşkelerimizin güvenliğine ilişkin veriler (CCTV kayıtları), görsel ve işitsel kayıt verileriniz (ses, görüşme ve kamera kayıtları), iş/profesyonel yaşam ve eğitim verileriniz (meslek, mezun olunan okul, meslek için alınan eğitim, sertifikalar, özgeçmiş), Sağlık bilgileri, Lokasyon, verileri, Özlük verileri, BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ‘nin faaliyetleri kapsamında; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları doğrultusunda İşlenmektedir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ‘nin faaliyetlerini yürütebilmesi başta olmak üzere, hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla muhtelif sözleşmeler, yazışmalar, danışmanlık firmaları, telefon, matbu form, belge fotokopisi, elektronik posta, faks, kimlik ibrazı, başvuru formları, kamera kayıtları gibi teknik ve sair araçlar üzerinden, BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ‘ ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ‘nin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 3. Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 5. Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

 3. Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,

 4. koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 5. sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,

 6. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

4- KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş ‘nin, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

 

5- HAK VE TALEPLERİNİZ

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Medya Mah. 629/01 Sk. Tekel Kavşağı Çeysa Önya PlazaB Blok Kat:7 No:31/32 Kayapınar/D.BAKIR ” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya bumapazarlama@hs06.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği’nin 5. maddesi uyarıca talebinizi kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte kvkk@buma.web.tr adresine iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edilebilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş uyguladığı Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine www.buma.web.tr ‘den ulaşabilirsiniz.

 

KVK Başvuru Formu

BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş – Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Veri Sorumlusu

BUMA PAZARLAMA YAYINCILIK ÖZEL EĞİTİM BÜRO İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş

Buma Kitap Pazarlama

bottom of page